top of page
תקנון

מדיניות ביטול הזמנות והחזרת מוצרים

 

אנו מודים לך על הרכישה ובטוחים שהמוצרים שלנו יתאמו לציפיותיך.

אם מסיבה כלשהי אינך מרוצה מההזמנה שלך, עומדת לך הזכות לבטל את ההזמנה, עד 14 ימי עסקים מרגע קבלת ההזמנה (איסוף עצמי/משלוח) והכל בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ותקנותיו (להלן: "החוק").

הוראות והנחיות בדבר ביטול הזמנה –

1.  לצורך ביטול הזמנה יש לשלוח הודעת מייל על הביטול, לכתובת שירות הלקוחות של האתר: liat@liatkstore.com

2.  בהודעת הביטול חייב המזמין לציין את פרטיו (שם מלא, מספר זהות) פרטי ההזמנה (מספר הזמנה, מועד ביצוע ההזמנה, המוצרים

      שהוזמנו, הכתובת אליה ההזמנה אמורה להישלח וכן 4 ספרות אחרונות של כרטיס האשראי) וסיבת הביטול

3. במקרה של ביטול הזמנה בטרם נמסרה לשליח לביצוע מסירה, או בטרם נאספה באיסוף עצמי  -

     ההזמנה תבוטל עם קבלת הודעת הביטול.

 

4. במקרה של ביטול הזמנה לאחר שנמסרה לשליח לביצוע מסירה, או לאחר שנאספה באיסוף עצמי  -

     יהיה על המזמין לשאת בדמי המשלוח (ככל שלא נאספה באיסוף עצמי), וההזמנה תבוטל בכפוף לתנאים הבאים –

  • ההזמנה תוחזר במסירה אישית בלבד לכתובת משרדי האתר (הדודאים 9, נתניה), במועד אשר יקבע מראש על ידי שירות הלקוחות.

  • המוצר/ים בהזמנה (לרבות מרווה, פאלו סנטו, קריסטלים) יהיה/ו סגור/ים באריזתו/ם המקורית, מבלי שנעשה בו/ם כל שימוש, וכשהמוצר/ים הוחזר/ו ללא כל נזק, ו/או פגם.

  • מוצר/ים שהוחזר/ו ואינו/נם עומד/ים בדרישות שלעיל, לא יזכה/ו את המזמין בהחזר כספי ו/או בכל זיכוי אחר.


5. ככל שעמד המזמין בכל התנאים דלעיל, יעביר שירות הלקוחות של האתר, את ההזמנה למצב "הזמנה מבוטלת". בדיקת     

    הזכאות לביטול העסקה ולעמידה בתנאים הנ"ל תבוצע בתוך 14 ימי עסקים ממועד החזרת המוצר בפועל.

6.בתוך 7 ימי עסקים ממועד בו הוכרזה הזמנה כהזמנה מבוטלת, יבצע שירות הלקוחות של האתר את ההחזר הכספי, כאשר מסכום ההחזר

    ינוכו הסכומים הבאים:

  • מלוא סכום דמי המשלוח 39 ₪/55 ₪ (ככל שההזמנה בוטלה לאחר שנמסרה לשליח);

  • 5% מסכום העסקה (ולא יותר מ – 100 ₪);

7. נמצא הלקוח כזכאי להחזר כספי כאמור, ישולם לו ההחזר הכספי באותם תנאים בהם העסקה בוצעה ותוך שימוש באמצעי התשלום

    ממנו בוצעה העסקה, והכל כמפורט להלן –

  • במקרה שהתשלום להזמנה שבוטלה, בוצע בכרטיס אשראי  -

ההחזר הכספי לו זכאי הלקוח יבוצע אך ורק לאותו כרטיס אשראי בו נעשה שימוש בעת ביצוע ההזמנה, באותם תנאים בהם בוצעה העסקה, ובכפוף לתנאי חברת האשראי, עמלותיה ולוחות הזמנים שלה לביצוע ההחזר הכספי.

  • במקרה שהתשלום להזמנה שבוטלה, בוצע באמצעות שובר מתנה –

לא יבוצע החזר כספי.  שירות הלקוחות ינפיק ללקוח (על פי פרטי הזיהוי אשר נמסרו על ידו בעת ביצוע ההזמנה) שובר מתנה חדש בשווי סכום ההחזר הכספי, בתנאים ולתקופה כקבוע בשובר המתנה המקורי בצירוף 14 יום.

שובר המתנה החדש ישלח ללקוח באמצעות המייל, לכתובת המייל אשר נמסרה על ידו בעת ביצוע ההזמנה.

  • במקרה שהתשלום להזמנה שבוטלה, בוצע באמצעות כרטיס "דיירקט"  

לא יבוצע החזר כספי לכרטיס דיירקט.  

החזר כספי יבוצע אך ורק על ידי "העברה" באמצעות אפליקציית  BIT לטלפון הנייד אשר הוזן על ידי הלקוח בעת ביצוע ההזמנה.  

על הלקוח חלה האחריות הבלעדית להתקנה והרשמה לאפליקצית BIT, לרבות חלה עליו החובה והאחריות הבלעדית לוודא כי

באותו המועד טרם נוצלה מסגרת העסקאות הנקבעת על ידי ביט, וכי הוא עומד בכל התנאים הקבועים באפליקציה, הנדרשים לקבלת סכום ההחזר הכספי.

  • במקרה שהתשלום להזמנה שבוטלה, בוצע במזומן -

החזר כספי יבוצע אך ורק על ידי "העברה" באמצעות אפליקציית  BIT לטלפון הנייד אשר הוזן על ידי הלקוח בעת ביצוע ההזמנה.  

על הלקוח חלה האחריות הבלעדית להתקנה והרשמה לאפליקצית BIT, לרבות חלה עליו החובה והאחריות הבלעדית לוודא כי

באותו המועד טרם נוצלה מסגרת העסקאות הנקבעת על ידי ביט, וכי הוא עומד בכל התנאים הקבועים באפליקציה, הנדרשים לקבלת סכום ההחזר הכספי.

 

8.     החלפת מוצרים תתאפשר בכתובת משרדי האתר (הדודאים 9, נתניה) ובתיאום מראש בלבד וזאת בתוך 30 יום ממועד ביצוע העיסקה,

        בכפוף להצגת חשבונית הרכישה ובתנאי שהפריט אשר אותו מבקשים להחליף שלם ותקין, נמצא באריזתו המקורית ולא נעשה בו כל שימוש.     

        החלפת מוצרים תתאפשר רק כנגד מוצר בעל אותו השווי לכל הפחות - ובמקרה שבו שווי המוצר החלופי נמוך מהמוצר המוחזר, לא ינתן שובר

        זיכוי ו/או עודף בגין ההחלפה. החלפה של מוצר תתאפשר פעם אחת בלבד.  לא ניתן להחליף מוצרים בודדים אשר נרכשו במסגרת מארז.

יתר הוראות התקנון הנוגעות לביטולים והחזרות יחולו בנוסף להוראות אלו. בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון לבין הוראות דלעיל, יגברו ההוראות דלעיל.

בכל שאלה ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות 

bottom of page