top of page

תקנון האתר

תקנון

גולש יקר, אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס לאתר liatk.com ולאתר - liatkstore.com
אנא קרא/י את הכללים המפורטים בתקנון זה, בקפידה, בטרם השימוש באתר, שכן כל שימוש ו/או גלישה באתר זה כפופים להוראות התקנון להלן.

כללי

1.    בתקנון זה יהיו לביטויים הבאים, המשמעות המפורטת לצד כל אחד מהם:


"התקנון"                               תקנון זה;
"האתר"                                 האתרים liatk.com, liatkstore.com  וכל אתר/דף נוסף/משנה, או הקשור אליהם;
 "מכשיר"                              כל אמצעי קצה בו נעשה שימוש לצורך כניסה ו/או גלישה באתר, לרבות:  טלויזיה, מחשב,

                                           טאבלט, טלפון, כל מכשיר נייד אחר ובין באמצעות כל אמצעי ו/או מדיה אחרים, קיימים                                                           ועתידיים;
"גולש"                                 כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו, העושים שימוש מכל סוג באתר, באמצעות כל מכשיר;
"המוצרים והשירותים"            כל המוצרים והשירותים המוצעים באתר ו/או בחנות הוירטואלית המופעלת בו, כפי שיהיו

                                          במועד כניסתך לאתר ו/או בכל עת (לרבות מרווה, פאלו סנטו וקריסטלים למכירה);;
"תכני האתר"                        תמונות, איורים, סרטונים, קבצים, תוכן מילולי, קולי, חזותי ו/או כל שילוב של איזה מהנ"ל; 
"זכות שימוש מוגבלת"           זכות, המוגבלת על פי הוראות תקנון זה ועל פי כל דין, לגלישה באתר, צפייה בתכנים ו/או

                                          רכישת המוצרים והשירותים, והכל בכפוף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה;

 

2.    תקנון זה מנוסח בלשון זכר , אך מתייחס לשני המינים כאחד. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך

        וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.
3.    הכותרות בתקנון זה ישמשו לצורך פרשנותו.
4.    המבוא לתקנון זה (לרבות ההגדרות הכלולות בו) מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
5.    האתר liatk.com, הינו אתר אינטרנט ומועדון לקוחות.
6.    האתר המשמש כאתר תדמית וכן כאתר המוכר מוצרים שונים ללקוחות שנרשמו אליו באמצעות יצירת חשבון או כאורחים

        והוא מופעל ע"י ליאת אדן קמחי  ת.ז. 028509925 , לרבות עובדיה ו/או מי מטעמה (להלן: "המפעילה").
7.    תקנון זה מהווה הסכם בינך, הגולש, לבין המפעילה, והוא מהווה את הבסיס לשימוש באתר והוא בלבד מסדיר את

        היחסים המשפטיים בין המפעילה לבין הגולש באתר. 
8.    כל גולש מוזמן להשתמש באתר, על פי זכות השימוש המוגבלת, כל עוד הוא מקבל על עצמו את התנאים של תקנון זה.

        גולש אשר הינו מתחת לגיל 18, זכות השימוש שלו באתר, על פי זכות השימוש המוגבלת, כפופה בנוסף להוראות תקנון

        זה ולזכות השימוש המוגבלת, גם לקבלה בכתב ומראש, של אישור הוריו ו/או האפוטרופוס החוקי שלו, בטרם התחלת

        הגלישה והשימוש באתר זה. ניתן אישור כאמור, יהווה הדבר הסכמה מצד האפוטרופוס להוראות תקנון זה.
9.    שימוש הגולש באתר, לרבות הגלישה בו, מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה ולשאר התנאים המופיעים ו/או שיופיעו באתר

        בעת השימוש בו. מבלי לפגוע באמור לעיל, רכישה של איזה מהמוצרים והשירותים, כפופה למתן אישור הגולש

       [באמצעות לחיצה על תיבת הסימון הרלוונטית] כי קרא והסכמת  לאמור בתקנון זה, ואי מתן הסכמה כאמור תמנע ממך

        מלבצע רכישות כלשהן דרך האתר.
10.  ככל שהגולש אינו מסכים לאיזה מתנאי התקנון ו/או התנאים הנוספים באתר, עליו להימנע מלעשות כל שימוש באתר

        מכל מין וסוג שהוא, לרבות הרשמה לאתר, הצטרפות למועדון הלקוחות ו/או רכישת המוצרים והשירותים באמצעות

        האתר.
11.  המפעילה מאשרת לגולש זכות שימוש מוגבלת גישה לאתר ואין בזכות זו, כדי להקנות לגולש זכויות אחרות מכל מין

        וסוג שהוא באתר ו/או בתכני האתר ו/או בכל יתר הזכויות והנכסים של המפעילה.
12.  המוצרים והשרותים לא מיועדים למכירה סיטונאית ו/או למכירה חוזרת (קניית מוצרים או שרותים מהאתר לצורך

        מכירתם לצד שלישי).
13.  למפעילה עומדת הזכות, למנוע, ללא כל התראה מראש, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה שהיא, למנוע

        השתתפות של גולש כלשהו (בכל האמצעים העומדים לרשותה) מרכישה של איזה מהמוצרים והשרותים, כולם או חלקם,

        לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, לרבות הסרתו ממועדון הלקוחות או מחיקתו ממאגר הלקוחות הרשומים. גולש

        שהשתתפותו נמנעה כאמור, לא יהיה רשאי לשוב ולהשתתף תחת שם משתמש אחר בתקופת ההגבלה.
14.  הגולש, לרבות כל מי מטעמו, אינו רשאי לעשות כל שימוש מסחרי, או כל שימוש אחר שאינו אישי, באתר עצמו ו/או באיזה

        מתכני האתר ו/או המוצרים ו/או השירותים באתר, לרבות יהא הוא מנוע מהצבת פרסומות ו/או מידע מסחרי מכל סוג

        שהוא אם במסגרת תגובות/ביקורות או בכל צורה אחרת. 
15.  למפעילה עומדת הזכות, למחוק כל תגובה/ביקורת/פרסום אחר כלשהו, אשר הפר הוראות תקנון זה.
16.  הגולש, לרבות כל מי מטעמו, אינו רשאי  - 


א.    לעשות כל פעולה אשר יש בה בכדי להוות הפרה של הוראות תקנון זה ו/או הוראות הדין ו/או שיש בה בכדי לגרוע

        באיזו מזכויותיה של המפעילה ו/או של צד ג' אחר כלשהו ו/או כל פעולה אחרת העלולה להזיק לאתר. 
ב.    לבצע כל פעולת העתקה ו/או הטבעה ו/או שכפול ו/או עריכה ו/או הפצה ו/או העברה ו/או מכירה ו/או שווק ו/או

       תרגום של האתר ו/או תכני האתר ו/או ביצוע שינוי כלשהו בהם, בין אם לשימוש הפרטי ובין אם למטרות

       מסחריות. 
ג.    להימנע מהצבה, שידור או הפצה, של כל אינפורמציה מזיקה או שעשויה להיות מזיקה, גסה, מפיצת דיבה, או בכל

       דרך אחרת – בלתי חוקית, או כזו אשר יש בה או עלולה לגרום להפרת זכויות של גולש ו/או אדם אחר. 
ד.    לא לבצע כל שימוש בתוכנה או בכל אמצעי לשם התערבות או ניסיון להתערב באופן אלקטרוני או ידני בפעילות של

       האתר, לרבות אך לא רק בדרך של העלאת קבצים המכילים מידע לא תקין או וירוסים למיניהם, וכן לא לשנות,

       להתערב, או להשחית בצורה כלשהי את האתר, תכניו ו/או עיצובו.
ה.   להימנע מכל פעולה אשר עלולה להעמיס על התעבורה באתר ו/או על התשתית הקשורה בו (לרבות WIX).
ו.    לא לנסות להשיג ולא להשיג גישה בלתי מורשית, בכל אמצעי שהוא, לאיזו ממערכות האתר.


שינויים באתר ובתקנון

17.    למפעילה עומדת הזכות, ללא כל התראה מראש, ללא כל צורך במשלוח הודעה, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי,

          מכל סיבה שהיא, לשנות ו/או להוסיף ו/או לגרוע מהוראות התקנון, ולפיכך מומלץ לשוב ולקרוא הוראות אלו בכל כניסה

          חדשה לאתר, ולכל הפחות מדי פעם. האחריות המלאה להכרת תנאי הסכם זה, כפי שאלו ישתנו מעת לעת, חלה על

          הגולש.  
18.    למפעילה עומדת הזכות, ללא כל התראה מראש, ללא כל צורך במשלוח הודעה, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי,

          מכל סיבה שהיא, לשנות לבצע שינויים באתר, במבנהו ו/או בעיצובו ו/או להפסיק ו/או לשנות ו/או להתנות מכירת

          מוצרים ושירותים כולם או חלקם ו/או לשנות את המועדים שבהם יסופקו המוצרים והשירותים ו/או הזמנים בהם ניתן

         יהיה להשתמש באתר. 
19.   בכל מקרה של סתירה בין תקנון זה לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות תקנון זה והן אשר תחייבנה את

        הגולש ביחסיו עם המפעילה. 

הזמנה ורכישה, הרשמה לצורך רכישת שירותים ומוצרים ו/או ניוזלטר, שם משתמש, סיסמא 

20.    במועד ההרשמה לאתר (אם לצורך הזמנה של שירותים ו/או מוצרים ו/או לצורך קבלת ניוזלטר, פרסומים ועדכונים

          מהאתר ו/או מהמפעילה ו/או מי מטעמם, ו/או הרשמה מכל סיבה אחרת) תתבקש לבחור משתמש וסיסמא וכן למלא

          טופס, הכולל פרטים אישיים. ללא הרשמה זו לא ניתן לבצע הזמנה. הגולש אינו חייב חייב למסור פרטים אלה ומסירתם

          תלויה ברצונו החופשי בלבד.  מסירת ו/או הזנה של פרטים כוזבים אסורה בהחלט.
21.    בעת ביצוע ההזמנה דרך האתר תתבקש למלא טופס, הכולל פרטים אישיים. לא ניתן לבצע הזמנה ללא רישום קודם

          לאתר. יודגש כי אינך חייב למסור פרטים אלה וביצוע פעולות אלה תלויה ברצונך החופשי בלבד. יחד עם זאת, ללא מילוי

          טופס הפרטים לא תוכל לבצע הזמנה. הגשת פרטים כוזבים ביודעין אסורה בהחלט
22.    על הגולש, לשמור בסוד את הסיסמה שבחר ולא לגלות או להעביר אותה לאף אחד אחר. הובהר לגולש והוא מודע

          לעובדה כי דפדפנים מסויימים מבצעים שמירה אוטומטית של שמות משתמש וסיסמאות, כך שיכול שנתונים אלו ימולאו

          באופן אוטומטי על ידי האמצעי ו/או הדפדפן המופעל באמצעי, באופן אשר יאפשר לאחרים העושים שימוש באמצעי,

          להכנס לחשבונו.

          בהתאם, ככל שהגולש אינו מעוניין בכך מוטלת עליו האחריות המלאה והבלעדית, להתנתק מחשבונו באתר זה עם סיום

          הגלישה בו, וכן על ביטול אפשרות שמירת פרטי המשתמש והסיסמא באמצעי בו הוא עושה ו/או יעשה שימוש.
23.    הובהר לגולש, והגולש מסכים ומאשר למפעילה לכלול את כל הנתונים אשר ימסרו על ידו בעת ההרשמה, במאגר

          לקוחותיה ואף לעשות בהם שימוש, לפי שיקול דעתה הבלעדי (לרבות שמירתם בשרתי במערכות WIX  בהן עושה

          המפעילה שימוש לצורך אחסון האתר). בכפוף לאמור תפעל המפעילה בכל הנוגע לשמירת פרטיות הגולש, על פי

          הוראות כל דין ובכפוף להוראות תקנון זה. יחד עם זאת, אין באפשרות המפעילה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות

          לשרתים בהן מאוחסן מאגר המידע או מפני חדירות למחשבי המפעילה ועשיית שימוש במידע, חשיפתו או שימוש בו

          לרעה על ידי אותם הגורמים. והגולש מוותר בעניין זה על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המפעילה.
24.    המפעילה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לעשות בפרטים אשר ימסור הגולש, כל שימוש בכפוף להוראות כל

           דין והוראות הסכם זה, לשם אספקת המוצרים והשירותים, גביית כספים, עריכת חשבונות, הגנה ו/או אכיפת זכויותיה

          על-פי תקנון זה ו/או להגנה על גולשים אחרים, לרבות לחשוף כל מידע אישי אודותיו או אודות שימושו באתר, ללא

           קבלת רשות  - לצורך ביצוע הפעולות דלעיל ו/או לצורך ציות לדרישות הדין או לקיים הליך משפטי ו/או במקרה חירום. 
          בנוסף תהא רשאית המפעילה, על פי שיקול דעתה הבלעדי כאמור, להעביר פרטים אלו בנסיבות שהדין מתיר או מחייב

          זאת, וכן בנוסף לשלוח לגולש מדי פעם בדואר אלקטרוני  ו/או בהודעת מסרון קצר (S.M.S ) מידע בדבר שירותיה וכן

          מידע שיווקי ופרסומי. 
25.    בעצם ההרשמה ובמסירת הפרטים אשר מתבקש הגולש למסור בתהליך ההרשמה, מסכים הגולש למתן זכות שימוש

           זו, למפעילה. לגולש תעמוד הזכות בכל עת, להודיע כי הוא אינו מעוניין להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, לבטל את

          הסכמתו ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה למפעילה בכתב.
26.    בעת פניית הגולש אל המפעילה, ובכדי להגן על נתוניו, תהא המפעילה רשאית לדרוש מהגולש, כתנאי למסירת מידע

          ו/או נתונים כלשהם, מידע אישי מזהה, כגון מספר תעודת זהות ומידע הנוגע לאמצעי התשלום שנמסר על ידו.
27.    הובהר לגולש והוא יודע כי המפעילה אינה יכולה למנוע שיבושים בקליטת מידע דרך האתר הנובעים מכשלי חומרה,

          תוכנה ואחרים (לרבות כשל בתשתיות WIX). הזמנות או כל מידע אחר שלא נקלט או שנקלטו באופן חלקי או משובש

          במערכת של המפעילה לא יחשבו כהזמנות אשר המפעילה מחוייבת באספקתן ורישומי המפעילה בספריה ומערכותיה

          לעניין זה יחשבו כראיה מכרעת. בכל מקרה מובהר כי קליטת ההזמנה במערכת אינה מעידה על קבלתה. אישור קבלת

          ההזמנה מותנה בין היתר בקבלה בפועל של מלוא התקבול המגיע למפעילה בגין המוצרים ו/או השרותים אשר הוזמנו

          על ידי הגולש.
28.    הובהר לגולש והוא יודע כי המפעילה אינה  מתחייבת לספק גלישה קבועה וזמינה לאתר, והגולש יודע כי יכול שהגלישה

          לאתר ו/או השירות בו יופרעו, לא ינתנו כסדרם, ו/או יופסקו, וכי עלולים להגרם קלקולים או תקלות במהלך הגלישה ו/או

          הזנת נתונים ו/או ביצוע הזמנות של שירותים ו/או מוצרים. ככל שאיזה מהנ"ל ארע, לא תשא המפעילה באחריות כלשהי

          לכך שהזמנה לא התקבלה ו/או לא הוזנה למערכת ו/או נמנעה מהגולש אפשרות הגלישה ו/או הרכישה של איזה

          מהמוצרים ו/או השירותים באתר (מכל סיבה שהיא) ו/או המעקב אחר ו/או העדכון של איזו מההזמנות אשר בוצעו על

          ידו, ו/או לכל בעיה טכנית אחרת מכל סוג שהוא.

28א. המוצרים שלנו הינם, ברובם, טבעיים ו/או מיוצרים או מעובדים בעבודת יד ולכן עשויים להיות בהם חריגות קלות

          בגודל/בצורה מאלו המוצרים באתר

28ב. השימוש והרכישה באתר כפופים למדיניות הפרטיות, למדיניות המשלוחים ולמדיניות ביטולי הזמנות והחזרת מוצרים,

          כפי שיהיו מעת לעת.

          
הגבלת אחריות

29.    המפעילה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, מכל סוג שהוא, כתוצאה מן השימוש באתר או כל אינפורמציה

          המופיעה בו, וכן כתוצאה מהשימוש במוצרים ו/או כתוצאה מהשירותים המסופקים באמצעות, לרבות לא תהא

          המפעילה אחראית לכל אובדן רווח, צפוי או בלתי צפוי של הגולש, בין אם בגין עילה נזיקית (לרבות רשלנות), אחריות

          למוצרים פגומים, או כל עילה אחרת.
30.    המפעילה לא תשא בכל אחריות ביחס לתכנים בכל אמצעי קצה, והשפעתם על האמצעי לרבות המחשבים של הגולש

          באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש, וכיוצא באלו תוצאות ישירות או עקיפות שיגרמו לך, לרכוש של הגולש או

          לכל צד שלישי בשל הגלישה כאמור.
31.    הגולש מתחייב לשפות את המפעילה, עובדיה, בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה – ובכלל זה

          שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, ככל שיגרמו כתוצאה מהפרת תנאים אלו.
32.    הובהר לגולש והגולש יודע כי במקרה שבו יכלול האתר קישור לאתר אחר, השימוש באתר המקושר הינו באחריותו

          המלאה והבלעדית וכי אין בעצם קיומו של הקישור באתר, כדי להטיל על המפעילה החובה לתמוך באתר המקושר, ו/או

          כדי להבטיח תקינות הקישור ו/או פעילות ו/או תקינות האתר המקושר והמפעילה לא תהא בכל מקרה אחראית בכל

          צורה או אופן למידע, הנתונים, הפרסומים ו/או השירותים הנמצאים באתר המקושר ו/או אשר האתר המקושר מאפשר

          אליהם גישה ו/או למיהמנותם, ו/או להיותם הולמים או תואמים את דרישות הגולש, והמפעילה לא תהא אחראית לכל

          נזק ישיר או עקיף, שייגרם לגולש, ככל שיגרם כתוצאה מהשימוש באתר המקושר. 

32א. בכל הנוגע לשימוש במוצרים באתר זה, המפעילה אינה מתחייבת לכל תוצאה ואין לראות באמור באתר זה כל הבטחה

          לכל תוצאה. מבלי לפגוע בכלליות האמור, המפעילה לא תהא והיא אינה אחראית לכל מקרה בו, מסיבה כלשהי, השימוש

          במוצרים לא ישיג תוצאה כלשהי, אשר המשתמש בהם ביקש להשיג והיא לא תהא והיא אינה אחראית לכל נזק ישיר,

          עקיף, תוצאתי, מכל סוג שהוא, כתוצאה מכשל זה ככל שיהיה, לרבות לא תהא המפעילה אחראית לכל אובדן רווח, צפוי

          או בלתי צפוי של הגולש, בין אם בגין עילה נזיקית (לרבות רשלנות), אחריות למוצרים פגומים, או כל עילה אחרת.

שונות ויצירת קשר 

33.    לצורך יצירת קשר עם המפעילה, לרבות בכל שאלה או בקשה הנוגעות לשימוש באתר, ניתן לפנות למפעילה בעמוד 

          יצירת קשר (contact us) על פי הפרטים המופיעים בו מעת לעת (המפעילה שומרת על זכותה לעדכן ו/או לשנות

          הפרטים בעמוד יצירת הקשר לרבות להוסיף או לגרוע אמצעי התקשרות. 
34.    למען הסר ספק מובהר בזאת כי הגולש אינו זכאי לכל תמיכה טכנית או אחרת מצד המפעילה ו/או מי מטעמה, בכל

          הנוגע לגלישה באתר והגולש יהיה מנוע מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. 
35.    תנאי תקנון זה מהווים את מלוא תנאי השימוש המוסכמים בין הגולש למפעילה. לא יהיה תוקף לכל תנאי אחר אלא אם

          נחתם על ידי החברה.
36.    השימוש באתר זה בתכניו, בשירותם והמוצרים, יהיה בכפוף לחוקי מדינת ישראל ויפורש על פיהם בלבד. בכל מחלוקת

          תהא לבית המשפט בתל אביב הסמכות הבלעדית.
37.    המפעילה רשאית להמחות את זכויותיה ו/או חובותיה על פי תקנון זה, כולן ו/או חלקן, בכל עת, על פי שיקול דעתה

          הבלעדי, ללא קבלת הגולש וללא הודעה מראש.
 

bottom of page